A continuació teniu els horaris (idiomes i grups) i les dates per realitzar la matrícula per al curs vinent.

HORARIS (idiomes i grups):

DATES:

– ANTICS ALUMNES (alumnat oficial durant el curs 2023-2024):

– NOU ALUMNAT:

– ALUMNAT PIA+ (docents):

– ALUMNAT D’ACTUALITZACIÓ

 • Matrícula presencial a les oficines de l’escola els dies 19, 20 i 23 de setembre del 202

 

LA MATRÍCULA AL C2 DE CATALÀ ÉS A PARTIR DEL 2 DE SETEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS:

 • Curs adreçat a persones amb nivell B1 de francès que volen posar-se al dia, fer un manteniment del seu nivell i/o ampliar coneixements de la llengua francesa.
 • Es treballaran totes les destreses, focalitzant en  les habilitats  orals (escoltar i parlar).

CALENDARI:

 • Del 30 de setembre al 19 de maig.

DURACIÓ I MODALITAT:

 • 60 hores presencials
 • un dia a la setmana
 • classes de dues hores i quart

HORARIS (idiomes i grups):

 • dilluns de 18:45h a 21:00h

PREU:

 • 315€
 • PREU SUBJECTE A BONIFICACIONS (consultar aquí)

MATRÍCULA:

 • A partir del 2 de juliol (presencial al centre)

Curs reconegut pel Departament d’Educació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PIA+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat (aquest mateix any o en un any anterior) cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’ultim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

La sol.licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el periode d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants al curs i l’idioma sol.licitat. La sol.licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol.licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/da”.

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol.licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol.licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

No tindran reserva de matrícula com a antic alumnat i l’any acadèmic següent hauran de fer preinscripció i sorteig com a nou alumnat per al curs següent.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

Matrícula presencial al setembre. Contacta amb l’escola per obtenir més informació i reservar la teva plaça.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació teniu els horaris (idiomes i grups) i les dates per realitzar la matrícula per al curs vinent.

HORARIS (idiomes i grups):

DATES:

– ANTICS ALUMNES (alumnat oficial durant el curs 2022-2023):

– NOU ALUMNAT:

– ALUMNAT PIA+ (docents):

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS:

 • Aquest és un curs destinat a tots aquells alumnes que ja han obtingut el certificat de C1 i volen començar a preparar el certificat de C2 corresponent al Marc europeu comú de referència pera les llengües (MECR) . Es treballarà la llengua i la cultura a través de les cinc destreses d’una manera dinàmica i enriquidora.

CALENDARI:

 • D’octubre a maig.

DURACIÓ I MODALITAT:

 • 60 hores presencials
 • un dia a la setmana
 • classes de dues hores

HORARIS (idiomes i grups):

 • dimecres de 18:45h a 20:45h

PREU:

 • 315€

PREU SUBJECTE A BONIFICACIONS (consultar aquí)

MATRÍCULA:

 • Del 4 al 27 de setembre

Curs reconegut pel Departament d’Educació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL CURS:

 • Curs adreçat a persones amb nivell B1 de francès que volen posar-se al dia, fer un manteniment del seu nivell i/o ampliar coneixements de la llengua francesa.
 • Es treballaran totes les destreses, focalitzant en  les habilitats  orals (escoltar i parlar).

CALENDARI:

 • D’octubre a maig.

DURACIÓ I MODALITAT:

 • 60 hores presencials
 • un dia a la setmana
 • classes de dues hores

HORARIS (idiomes i grups):

 • dimarts de 18:45h a 20:45h

PREU:

 • 315€

PREU SUBJECTE A BONIFICACIONS (consultar aquí)

MATRÍCULA:

 • Del 4 al 27 de setembre

Curs reconegut pel Departament d’Educació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PIA+

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari:  PIA+ 2021-2022

El Programa PIA+ 2022-2023 és una devolució d’ingressos de l’import base de la matrícula per al professorat no universitari que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI o a l’IOC. Es tracten de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI i semestrals a l’IOC, en uns idiomes i nivells concrets:

 • nivells de 4t, 5è, C1 i C2 per a la llengua anglesa a les EOI
 • tots els nivells per a les llengües: alemany, francès, italià, àrab, rus i xinès a les EOI
 • nivells de 3r, 4t i 5è per a la llengua anglesa a l’IOC
 • tots els nivells de la llengua alemanya que ofereix l’IOC
 • Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que faci, com a mínim, 2 anys de l’obtenció del títol oficial i vulguin actualitzar un idioma. En un dels idiomes i nivells que contempla el Programa PIA+, mencionats anteriorment.

El o la participant ha d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de matriculació i podrà sol·licitar-ne la devolució en acabar el curs, només si ha complert els requisits per participar en el programa i si obté la qualificació d’APTE o Aprofitament (alumnes de matrícula d’actualització). Es fa una devolució de l’import base de matriculació, sense incloure les despeses per a materials, plataformes digitals, penalitzacions per repetició de cursos, etc.

Destinataris: professorat en actiu a centres públics, concertats i municipals; professorat en actiu als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i als Serveis Centrals del Departament d’Educació i inspectores i inspectors en actiu al cos de la Inspecció Educativa.

Requisits:

 • Ser docent i estar en actiu a un dels llocs següents:
  • A un centre públic, concertat o municipal.
  • Als Serveis Territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona o als Serveis Centrals del Departament d’Educació.
  • Al cos de la Inspecció Educativa.
 • Disposar de correu xtec actiu.

Per a més informació, feu clic aquí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’ultim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.

La sol.licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el periode d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants al curs i l’idioma sol.licitat. La sol.licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol.licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/da”.

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol.licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol.licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

No tindran reserva de matrícula com a antic alumnat i l’any acadèmic següent hauran de fer preinscripció i sorteig com a nou alumnat per al curs següent.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

Matrícula presencial a partir del 4 de setembre. Contacta amb l’escola per obtenir més informació i reservar la teva plaça.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos intensius d’estiu 2023 (30 hores)

 

Anglès: tots els nivells

Francès: nivell A1+

 

Calendari: del 3 al 14 de juliol

Horari: de dilluns a divendres de 9,30h a 12,30h

Preu: 175€ (consulteu totes les bonificacions aquí)

 

Professorat nadiu altament qualificat

 

Descripció: cursos adreçats a adults i joves que desitgin revisar i ampliar els seus coneixements actuals de la llengua anglesa o francesa.

es treballaran de manera focalitzada les destreses orals (escoltar i parlar)

 

Matrícula presencial a partir del 15 de maig