CURSOS D’ACTUALITZACIÓ D’ANGLÈS I FRANCÈS 2024-25

,

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat (aquest mateix any o en un any anterior) cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’ultim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

La sol.licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre un cop finalitzat el periode d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants al curs i l’idioma sol.licitat. La sol.licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol.licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/da”.

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol.licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol.licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

No tindran reserva de matrícula com a antic alumnat i l’any acadèmic següent hauran de fer preinscripció i sorteig com a nou alumnat per al curs següent.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

Matrícula presencial al setembre. Contacta amb l’escola per obtenir més informació i reservar la teva plaça.