Normativa

Permanència en els estudis

En cada un dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.
Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2, l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.
En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Renúncies

Les normes d’organització i funcionament de l’escola preveuen el següent:
L’alumne oficial pot presentar al director o directora de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma, en un termini que finalitza el darrer dia hàbil de novembre. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i l’alumne té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final. L’alumne només pot fer una d’aquestes renúncies per curs. Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.
El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició.

Cf. Sol·licitud de renúncia a l’apartat “impresos”.

Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els
supòsits que s’indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius fins al 10 d’octubre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.
    Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI. La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne.

Per accedir a la tramitació telemàtica, cliqueu sobre el següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/devolucio-ingressos-indeguts

En el cas de no poder fer la sol·licitud telemàticament, us ajudarem a fer-la presencialment a la secretaria del centre.

Matrícula d’actualització en cursos inferiors

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin trancorregut dos cursos des de la darrera matrícula. La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol. Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats. Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició. Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Pagament de la matrícula

Des del moment en què s’ha formalitzat la matrícula, es donen 24 hores per fer-ne el pagament. Si no es fa dins el període establert, la matrícula queda anul·lada. Podeu consultar les taxes i els preus públics fent clic aquí.

Trasllats

Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic
Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el darrer dia hàbil del mes d’abril;
La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, cal obrir una llista d’espera on els sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.

Trasllat de l’alumne en període no lectiu
Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola durant els tres dies hàbils posteriors a la finalització de matrícula de l’alumnat de continuïtat . La sol·licitud de matrícula fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació s’ha de posar en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. En el moment de demanar el trasllat, l’alumne ha d’aportar el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat de l’expedient de l’alumne a l’escola d’origen.

Cf. Sol·licitud de trasllat d’expedient a l’apartat “impresos”.

Expedició de titols

Els certificats  de nivell bàsic i intermedi B1 són expedits per l’escola. No cal abonar taxes complementàries ni sol.licitar-los. Es poden recollir a partir del mes de juliol.

Títol de nivell intermedi B2 i nivell avançat C1 són expedits pel Departament d’Educació. S’han de sol.licitar prèviament i fer l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació es fa a la secretaria de l’escola.

Podeu consultar les taxes i preus públics fent clic aquí.

Matricula per l’any acadèmic següent

Un cop acabat el curs, l’alumne que vol seguir l’any següent té preferència per matricular-se en el mateix idioma. La matrícula per l’alumnat antic es fa telemàticament al mes de juliol. Consulteu la pàgina web de l’escola a mig juny per trobar tota la informació.

Control d’absències. Menors.

L’assistència a l’escola és obligatòria i per tant cada dia de classe es passa un full on l’alumne signa l’assistència. En el cas dels menors, si no s’ha avisat abans a l’escola, es trucarà a casa seva el mateix dia de l’absència. També es trucarà en cas d’absència del professor. L’alumnat menor haurà de justificar les absències.

Cf. Model de justificant d’absència alumnes menors a l’apartat “impresos”.

Els alumnes que tinguin absències superiors al 20% del temps lectiu, perdran el dret a l’avaluació contínua i només es podran presentar a una prova a final de curs.

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI

Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:
– Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
– Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.
La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.