Certificats d’idiomes dels nivells intermedi i avançat. Convocatòria ordinària

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR

Inscripció

  • Termini: del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018
  • Pagament de la taxa: fins al 12 de març de 2018 (abans de les 22 h)
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2018
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2018
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 5 d’abril de 2018
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 9 d’abril de 2018

Trobareu tota la informació a la web del departament.